Sök

Användarvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE BREAKITS PRENUMERATIONSTJÄNST

1. INLEDNING

Villkoren reglerar Prenumerantens prenumeration på Breakit och gäller när parterna hänvisat till dem eller på annat sätt avtalat att de ska gälla. Villkoren uppdateras löpande i enlighet med punkt 16 nedan.

2. DEFINITIONER

Nedan följer förklaringar till några av de begrepp som används i Villkoren.

”Villkoren”

Dessa allmänna villkor

”Prenumeranten”

Den fysiska eller juridiska person, med rätt att ingå avtal, som prenumererar på Breakit

”Användarkonto”

Sådant konto som Prenumeranten måste ha för att kunna prenumerera på Breakit och som skapas genom Hemsidan

”Hemsidan”

www.breakit.se

”Breakit”

Den webbsajt som vi tillhandahåller genom Hemsidan

”Vi”

Breaking Media AB, org.nr. 556994-7822

3. PRENUMERATION OCH AVTALSTID

3.1  För att få tillgång till visst material på Breakit, krävs att läsaren prenumererar på Breakit. En prenumeration kan antingen löpa månadsvis eller årsvis, och förlängs automatiskt vid utgången av varje månad respektive år om den inte dessförinnan avslutas i enlighet med bestämmelserna i punkt 10 nedan. Om prenumerationen löper månadsvis, sker sådan förlängning med en månad åt gången. Om prenumerationen istället löper årsvis, sker förlängning med ett år åt gången. Prenumeranten kan som kortast kan prenumerera på Breakit under en månads tid (och detta förutsätter alltså att Prenumerantens prenumeration löper månadsvis).

3.2   För att Prenumeranten till fullo ska kunna ta del av det material som finns på Breakit krävs, förutom en prenumeration, att Prenumeranten har tillgång till nödvändig utrustning (en dator, smartphone, surfplatta eller motsvarande) och system (såsom operativsystemen Windows eller Mac OS, och fungerande webbläsare såsom Safari, Chrome eller Firefox) samt att Prenumeranten har en fungerande internetanslutning.

4. ANVÄNDARKONTO

4.1  För att inleda en prenumeration krävs att läsaren skapar ett Användarkonto på Breakit och därvid lämnar den information som efterfrågas. Sådan information ska vara uppdaterad, korrekt och fullständig. Prenumeranten är ansvarig för att hålla sin information uppdaterad.

4.2  Användarkontot får användas på upp till fyra (4) enheter samtidigt men endast av Prenumeranten personligen. Om Prenumeranten utgörs av en juridisk person (såsom exempelvis ett aktiebolag), får dock Användarkontot användas av flera personer förutsatt att Prenumeranten har meddelat oss därom i förväg samt erlägger betalning för var och en av dessa. Prenumeranten förbinder sig att skydda sina inloggningsuppgifter så att ingen obehörig får tillgång till dennes Användarkonto. Prenumeranten ansvarar för all aktivitet som sker genom dennes Användarkonto.

5. BETALNING

5.1  Prenumeranten ska erlägga betalning för prenumeration i enlighet med från tid till annan gällande prislista, som återfinns här. 

5.2  Betalning för prenumeration som löper månadsvis ska ske månadsvis i förskott, medan betalning avseende prenumeration som löper årsvis ska erläggas årsvis i förskott. Betalning kan ske via faktura, med autogiro, och kort. Vi har rätt att ta ut fakturaavgift och rätt att utkräva ersättning för eventuella påminnelseavgifter, inkassokostnader och motsvarande. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

6. INGEN ÅNGERRÄTT

Prenumeranten är införstådd med och samtycker till att ingen ångerrätt gäller vid tecknande av prenumeration på Breakit. Prenumeranten har alltså inte rätt att ångra sitt köp.

7. STYCKVIS KÖP / ENGÅNGSBETALNING

Ett visst utbud av artiklar och material på Breakit går att köpa mot en engångsbetalning. Mot ersättning får Användaren tillgång till en specifikt vald artikel eller material. Användaren får inte tillgång till mer material på Breakit än den enskilda artikeln Användaren betalat för. Användaren har individuell rätt att läsa innehållet i artikeln men får inte sprida materialet vidare. Efter genomförd betalning får användare läsa artikeln i sin webbläsare och har tillgång till artikeln så länge den är publicerad genom en länk på sitt kvitto. Kvitto skickas till den epostadress som användare anger vid köptillfället. Vid köp av artiklar mot engångsbetalning råder ingen bindningstid och Användaren ingår inte någon form av prenumeration. Om det inte tydligt framgår att artikeln köps mot en engångsbetalning så avser köpet en Prenumeration enligt punk 3 ovan.

Köp av artiklar mot engångsbetalning kan inte returneras eller återbetalas. Om du av någon anledning är missnöjd med ditt köp, vänligen kontakta premium@breakit.se.

8. BEGRÄNSAD TILLGÅNG, ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

8.1  Vi avser att hålla Breakit tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Vi kan dock inte garantera att Breakit är fritt från fel och/eller avbrott. I händelse av fel/avbrott, gör vi vårt bästa för att åtgärda desamma utan dröjsmål, med minsta möjliga olägenhet för Prenumeranten.

8.2  Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner på Breakit inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner, innehåll och visuellt uttryck, oavsett om förvarning om detta sker till Prenumeranten eller inte, samt att i övrigt utföra underhållsarbete på Breakit. Eventuellt nytt innehåll som lanseras i Breakit omfattas av Villkoren. Eventuellt underhållsarbete ska vidtas skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för Prenumeranten. Vårt eventuella utövande av ovan nämnda rättigheter ger inte Prenumeranten rätt att kräva någon ersättning av oss.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Prenumerantens personuppgifter behandlas i enlighet med Breaking Media AB:s vid var tid gällande integritetspolicy, som återfinns här, samt tillämplig lagstiftning.

10. AVSLUTANDE AV PRENUMERATION/ANVÄNDARKONTO

10.1  Prenumeranten har rätt att när som helst avsluta sin prenumeration på Breakit och stänga ned sitt Användarkonto. Efter att uppsägning har skett löper prenumerationen alltid vidare fram tills att aktuell avtalsperiod har löpt ut. Om en ny avtalsperiod inleds utan att Prenumeranten har sagt upp Prenumeration, löper prenumerationen vidare med förnyelse. Avslutande av prenumeration och, om Prenumeranten så vill, Användarkonto, sker på Hemsidan genom att Prenumeranten följer de anvisningar som anges där, eller genom att Prenumeranten kontaktar vår kundservice och på ett tydligt sätt framför sitt ärende:

E-postadress: premium@breakit.se

10.2  Villkoren upphör att gälla för Prenumeranten om denne sin prenumeration/stängt ned Användarkonto, om inget annat framgår av Villkoren (se till exempel denna punkt 10.2 samt punkt 11, 12 och 18). Vår rätt till betalning för sådan tid som prenumeration löpt, upphör inte för att Prenumeranten avslutar prenumeration/sitt Användarkonto. Ingen återbetalning av erlagd betalning kan ske till följd av att prenumeration avslutats.

10.3  För det fall vi finner att Prenumeranten vid användning av Breakit agerat eller kan misstänkas ha agerat i strid mot gällande lagstiftning, Villkoren eller på annat sätt som kan medföra skada för oss eller tredje man, har vi rätt att stänga ned Prenumerantens Användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Ingen återbetalning av erlagd prenumerationsavgift kommer att ske i ett sådant fall. Prenumeranten är skyldig att ersätta oss för eventuella kostnader som dennes agerande i enlighet med denna punkt 10.3 resulterar i.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Breakit, inkluderat men inte begränsat till process, metod, innehåll, programvara och design. Prenumeranten erhåller inga immateriella rättigheter till Breakit, inbegripet allt material som finns att tillgå på Breakit, genom prenumerationstjänsten. Prenumeranten får endast använda innehållet på Breakit för privat bruk och därmed inte kopiera eller sprida innehåll till andra eller allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

12. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR M.M.

12.1  Breakit levereras i befintligt skick och vi lämnar inte några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med undantag av vad som uttryckligen framgår av Villkoren. Till undvikande av tvivel, ansvarar vi inte för sådan utrustning, system och internetuppkoppling som anges i punkt 3.2 ovan.

12.2  Prenumeranten accepterar att vi inte kan hållas ansvariga eller är ersättningsskyldiga om Prenumeranten drabbas av en direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas genom, eller i samband med, användning av Breakit om sådan skada inte orsakats på grund av att vi har agerat vårdslöst och vi samtidigt kan åläggas ansvar för den aktuella skadan i enlighet med Villkoren.

12.3  På Breakit kan det från tid till annan finnas länkar till hemsidor som tillhör andra än oss. Sådana hemsidor står utanför vår kontroll och vi ansvarar därför inte för det innehåll som finns på sådana eller för eventuell skada som uppstår i samband med att Prenumeranten använder information/tjänster som återfinns på sådana tredjepartshemsidor.

13. FORCE MAJEURE

13.1   Vi är alltid fria från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

13.2   Om ett hinder för uppfyllande av förpliktelse som följer av Villkoren föreligger enligt punkt 13.1 ovan, ska vi vidta sådan åtgärd som hindrats på grund av sådant hinder så snart hindret har upphört.

14. REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

Vi hoppas förstås att Prenumeranten ska vara nöjd med Breakit men om Prenumeranten önskar framföra synpunkter och/eller klagomål kan så ske med beaktande av de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 15. För att vi ska kunna vidta lämpliga åtgärder till följd av synpunkter och/eller klagomål, bör sådana framföras snarast möjligt.

15. SUPPORT, KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Prenumeranten har alltid möjlighet att vända sig till oss genom följande kontaktuppgifter:

Breaking Media AB

Postadress: Tegnérgatan 28, 113 59 Stockholm

Epost-adress: premium@breakit.se

16. ÄNDRING AV VILLKOREN

16.1  Vi har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren när som helst, och vi avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Om ni nyttjar denna rättighet, kommer vi att informera Prenumeranten om detta snarast möjligt och innan ändringen träder i kraft.

16.2  Prenumeranten har alltid rätt att avsluta sin prenumeration/sitt Användarkonto i det fall denne inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i punkt 17.1. Hur det går till anges i punkt 11 ovan. Om Prenumeranten fortsätter att använda Breakit efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses Prenumeranten bunden av de nya eller ändrade villkoren.

17. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i Villkoren skulle anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i Villkoren. Tillämpningen av sådan bestämmelse ska verkställas i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag.

18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

18.1  På Villkoren ska svensk rätt tillämpas.

18.2   Vår förhoppning är förstås att relationen mellan oss och Prenumeranten ska fungera väl och att vi inte ska bråka. Om meningsskiljaktigheter eller bråk ändå skulle uppstå, avser vi att dessa i första hand ska lösas genom en överenskommelse mellan oss och Prenumeranten. Om en sådan överenskommelse inte är möjlig, och Prenumeranten är en fysisk person, kan tvisten lösas av Allmänna Reklamationsnämnden.