Breakit logo
Sök ikon
Breakit logo

Personuppgiftspolicy

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

INTRODUKTION

Breaking Media AB ("Breakit") tillhandahåller via Breakit.se ("Webbplatsen"), en digital nyhetssida. Breakit är även delaktig i evenemang som anordnare, själv eller tillsammans med andra och marknadsför även andras evenemang.

Breakit respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan identifiera dig som en enskild person (till exempel namn, adress, bilder etc.) och som samlas in via våra digitala kanaler, såsom via Webbplatsen, mobilapplikationer och/eller annat framtida digitalt gränssnitt som länkar till denna information om behandling av personuppgifter ("Privacy Policy").

Syftet med Privacy Policy är att du ska känna dig säker på att vi behandlar informationen om dig i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I Privacy Policyn beskrivs hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig. Vidare beskriver Privacy Policyn dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg vid vår behandling av dina personuppgifter (vi skulle till exempel aldrig sälja eller överföra dina personuppgifter till en annan part på annat sätt än vad som följer av denna Privacy Policy) och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor.

Du hittar information om hur du kontaktar oss under rubriken Kontaktinformation nedan.

HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER
Information som du ger oss. Största delen av uppgifter om dig som Breakit samlar in kommer direkt från dig (exempelvis när du fyller i ett formulär vid beställning av en prenumeration eller när du registrerar dig för och skapar ett konto på Webbplatsen). Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partners i affärsändamål.

Information som vi samlar om dig. Breakit kan också komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan person som till exempel anmäler dig till ett evenemang eller någon som samordnar evenemanget.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

·       Kontaktuppgifter. För att vi ska kunna leverera den tjänst du köpt av oss eller kontakta dig med anledning av ett evenemang du registrerat dig för sparar vi namn, e-postadress, telefonnummer, postadress.

·       Användarkontouppgifter, för det fall du beställer vår prenumerationstjänst. Om du beställer vår prenumerationstjänst behöver du skapa ett konto hos oss varpå vi samlar in din e-postadress.

·       Organisatoriska personuppgifter. Använder du våra tjänster för ditt företags räkning behandlar vi även var du arbetar och din jobbtitel.

·       Betalningsinformation, för det fall du köper tjänster av oss eller biljetter till ett evenemang vi anordnar.

·       För användare av vår premiumtjänst. Som företagskund kan vi komma att använda dig som fakturareferens om du väljer faktura som betalningssätt. Som företags- eller privatkund som betalar med kort sparar vi dock inte några betaluppgifter från dig. Däremot använder vi betaltjänstleverantören Stripe (Stripe, Inc.), som inhämtar dina betalkortsuppgifter eller kreditkortsuppgifter och är själva personuppgiftsansvariga för den information de inhämtar. För att få mer information om hur Stripe behandlar dina personuppgifter, kika här.

·       Aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto och ev. supportärenden kommer vi att samla in och behandla tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som används samt deras inställningar. Uppgifterna utgörs bl.a. av IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning, inklusive när du senast var inloggad och datum för registrering av ett användarkonto hos oss.

·       Din kommunikation med oss. Med andra ord de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss för att framföra synpunkter eller i supportärenden, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan väsentlig information vi behöver i det enskilda fallet för att kunna assistera och hantera ärendet.

·       Evenemangsspecifik information för det fall du deltar i ett av oss anordnat evenemang. Dessa uppgifter inkluderar information som behövs för evenemangsregistrering, inklusive allergier eller annan kostrelaterad information.

·       Information från kundundersökningar. Vi kan komma att kontakta dig för att be dig att, frivilligt, delta i kundundersökningar. Om du väljer att delta i sådan undersökning kan du behöva tillhandahålla oss information som inkluderar personuppgifter.

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER OCH LAGLIG GRUND
Breakit behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan.

·       Gratis nyhetsbrev. Har du anmält dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och e-postadress som används för att kommunicera våra nyhetsbrev till dig. Denna behandling sker med ditt samtycke som laglig grund. Om du inte längre önskar få sådan information kan du följa länken för avregistrering som återfinns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på privacy@breakit.se.

·       Skicka marknadsföringsmaterial. Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi även dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig om våra tjänster. Till exempel, med ändamålet att skicka uppdateringar gällande våra tjänster, marknadsföringsmaterial samt inbjudningar till våra samt andras evenemang.Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen, framför allt vårt intresse att marknadsföra våra tjänster, att vårda våra affärsförhållanden samt informera dig om vår verksamhet då du visat ett intresse för oss och våra tjänster. Om du inte längre önskar få sådan information kan du följa länken för avregistrering som återfinns i varje e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på privacy@breakit.se.

·       Om du beställt vår prenumerationstjänst: för att tillhandahålla tjänsten och administrera ditt användarkonto.  Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla vår produkt till dig och fullgöra avtalet mellan oss (användarvillkoren).  

·       Direktmarknadsföring och telefonförsäljning: Vi använder olika kanaler för marknadsföring, t.ex. post, telefon, e-post, SMS och andra digitala kanaler. Vår marknadsföring kan, beroende på kanal, avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster. Breakit behandlar tillsammans med Bonnier News AB (som genom Bonnier News Business har ägarintresse i Breakit) namn och kontaktuppgifter samt, om tillämpligt, köphistorik och yrkesrelaterad information för telefonförsäljning av Breakit-prenumerationer. Om vi kontaktar dig per telefon för att marknadsföra våra tjänster eller produkter kan de delar av samtalet där överenskommelsen skapas spelas in för att använda som avtalsunderlag. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Den lagliga grunden för denna behandling sker med stöd av bolagens berättigade intresse av att sälja Breakit-prenumerationer via telefonförsäljning. Om du vill avregistrera dig från telefonförsäljning kontakta Breakit på  privacy@breakit.se eller Bonnier News på dataskydd@bonniernews.se.

·       För att kommunicera med dig och andra eller tillhandahålla support. Dina personuppgifter, närmare bestämt de kontaktuppgifter du tillhandahåller oss, och vid behov även enhetsinformation används för att kommunicera med dig och andra, t.ex. i samband med support eller när du hör av dig med synpunkter om Breakit och våra tjänster. Den behandling som görs är för prenumeranter nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig inom ramen för vårt avtal med dig och i övrigt för våra berättigade intressen, bl.a. Breakits intressen av att våra produkter och tjänster ska fungera felfritt och av att effektivt kommunicera med dig och andra.

·       För att genomföra kundundersökningar. Dina kontaktuppgifter kan användas för att genomföra kundundersökningar, t.ex. för att höra dina tankar om Breakit och våra produkter och tjänster. Det är frivilligt att svara på kundundersökningar. Uppgifterna som samlas in i samband med kundundersökningar används som underlag för vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster.

·       Evenemang. Ditt namn, e-post, företag, faktureringsuppgifter för det fall du anger faktura som betalningssätt samt angiven fritext samlas in antingen från dig eller någon som anmäler dig till ett evenemang anordnat av Breakit. Personuppgifterna används för att sammanställa deltagarlistor, samt i tillämpliga fall för betalningsverifikationer och skapandet av fakturor. Deltagarlistor används av Breakit för att kunna ordna förberedelser till evenemangen, genom bokning av lokaler, catering, namnskyltar o.d. Övriga kontaktuppgifter används för att förmedla information gällande evenemanget samt för att skicka ut ett tackbrev för ett deltagande i evenemanget, som utkommer i efterhand. Har du deltagit i ett av våra evenemang kommer vi att spara information om vilken typ av evenemang du var på, samt dina kontaktuppgifter i syfte att kunna kommunicera liknande kommande evenemang till dig. Den lagliga grunden för behandlingen vi gör i samband med anordnandet och tillhandahållandet av ett evenemang är att fullgöra avtalsenliga förpliktelser och för vårt berättigade intresse av att kunna ingå och fullgöra avtal samt ombesörja den dagliga verksamheten. Detta är normalt sett också av intresse för bolaget som du representerar. Lagringen av din kontaktinformation efter att du har deltagit i ett evenemang sparas med grund i vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra kommande evenemang till dig, då du tidigare visat ett intresse för oss och de evenemang vi tillhandahåller.

·       Om du lämnar information om allergier eller liknande sker sådan behandling på grund av ditt samtycke. Du kan alltid välja att inte uppge några allergier med följden att någon hänsyn till detta inte kommer att tas vid evenemangen.

·       För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter används för att skapa statistik i aggregerad form, vilket innebär att uppgifterna inte kan identifiera dig. Behandlingen sker med stöd av berättigade intressen, framför allt vårt intresse av att kunna utveckla och förbättra våra produkter och tjänster genom att se vilket innehåll våra användare vill se mer av.

·       För att utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. Enhetsinformation och samlad aggregerad statistik används som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder, eventuella nya sådana. Detta sker med stöd av berättigade intressen, framför allt vårt intresse av att utveckla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. 

·       Breakit kan även komma att delta i, av andra anordnade, evenemang. I dessa sammanhang marknadsförs evenemangen via Breakits kanaler (hemsida, podcast och e-postutskick). E-postutskick sker på basis av de som är uppskrivna på ovannämnda nyhetsbrev. För dessa e-postutskick är respektive eventansvarig personuppgiftsansvarig och de omfattas av syftet och den lagliga grunden som angivits under rubriken ’Nyhetsbrev’. Man mottar också deltagarlistor för att kunna förbereda sig inför evenemangen. För sådana deltagarlistor är man personuppgiftsbiträde i förhållande till anordnaren av evenemangen.

·       Att skydda våra intressen och lagenliga rättigheter. När vi är tvungna enligt lag, eller när vi tror det är nödvändigt för att skydda våra lagenliga rättigheter, intressen och andras intressen, kan vi använda information om dig i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyn eller revision.

·       I samband med en företagsöverlåtelse. I det fall Breakit, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.  

·       Enstaka information som lämnas eller inhämtas. I vissa fall kan vi samla in särskild information. Du kommer då att upplysas om ändamålet och den lagliga grunden för detta. I övrigt gäller denna Privacy Policy även för sådana uppgifter.

INSAMLING AV KAKOR OCH TRACKING

Kakor samlas in på Breakit.se. När du besöker Webbplatsen samlas viss information in med hjälp av kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare.

En kaka kan t ex innehålla text, nummer eller ett datum. Informationen används för att få mer kunskap om användare av Webbplatsen, till exempel för att visa mer relevanta annonser. Här kan du läsa mer om kakor, och hur du rensar dem: http://www.youronlinechoices.com/se/

Tracking via Facebooks pixel. Breakit har implementerat Facebooks pixel på vår hemsida. Det gör det möjligt för oss att rikta Facebook-annonser mot Facebooks användare, baserat på hur de har surfat på vår sajt. Rent konkret handlar det till exempel om att vi kan rikta en annons för ett visst event mot en grupp Facebook-användare som har läst om det eventet på vår sajt. Det sker dock anonymiserat, och vi på Breakit hanterar ingen information om vad personer gör på Facebook. 


HUR VI DELAR ELLER ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Leverantörer. I de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster kan vi använda externa leverantörer (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan behandla personuppgifter som lämnats av dig eller de personuppgifter som samlas in via de digitala kanalerna eller våra tjänster vi tillhandahåller. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss med följande:

·       Betaltjänstleverantör och Faktureringssystem (Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.).

·       Marknadsföring (sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

·       Kundsupport (Recuro AB hanterar kundtjänstärenden i egenskap av personuppgiftsbiträde till Breakit).

·       Anmälningstjänster för evenemang.

·       IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, hosting, e-posttjänster, evenemangsplaneringslösningar, tekniskt stöd, interna kommunikationskanaler och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång och bara dela information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. Vi kontrollerar alltid att våra leverantörer kan uppfylla våra höga krav och att de har tillräckliga skyddsåtgärder. Vi kräver att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Privacy Policy och relevant lagstiftning och (ii) avstår från att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att ge oss den överenskomna produkten eller tjänsten.

Därutöver delar vi dina personuppgifter med leverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter

·       LinkedIn, Facebook och Twitter – om du använder vår ”dela-knapp”. Väljer du att använda dig av de ”dela”-knappar som finns på vår hemsida för att dela artiklar via Facebook, LinkedIn eller Twitter kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet. Vi utövar inte inflytande över Facebooks behandling av dina personuppgifter, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar varför vi ber dig att läsa respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

·       Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. T.ex. om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

·       Parter involverade i en företagsöverlåtelse. I det fall Breakit, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.  

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

Vår hemsida kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part, såsom exempelvis till en butiks hemsida. Användare som följer en sådan länk bör kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan denne lämnar ut sina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Breakit ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter inom EU/EES och de flesta av våra egna IT-system är lokaliserade där. Leverantörer utanför EU/EES är MailChimp, Google LLC och Slack Technologies. Under support och underhåll kan vi också tillfälligt behöva överföra informationen utanför EU/EES.

Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet. Oavsett var personuppgifterna överförs, tar vi alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att säkerhetsnivån är densamma som i EU/EES och på så vis håller en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag som är anslutna till Privacy Shield.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Breakit lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in. Varaktigheten beror på arten av information som samlats. Vi genomför regelbundna granskningar av vårt behov att bibehålla uppgifter med beaktan av relevant lagstiftning.

När du prenumererar på vårt kostnadsfria nyhetsbrev lagrar vi dina personuppgifter så länge som du önskar behålla din prenumeration.

Om du registrerat dig för vår premiumtjänst sparar vi dina personuppgifter tills du själv väljer att radera dem genom att informera oss på support@breakit.se och annars i 12 månader efter att du sagt upp din premium-prenumeration för att vi, på din begäran, enkelt ska kunna återställa ditt användarkonto.

Har du deltagit i ett evenemang vi anordnar sparar vi dina personuppgifter fram tills att evenemanget har genomförts, varefter vi raderar information om kostpreferenser, allergier eller dylikt. Vi sparar dock information om det evenemang du deltagit på samt dina kontaktuppgifter, i syfte att kunna kontakta dig om liknande kommande evenemang.

Dina uppgifter kan också komma att lagras en längre tid om det är nödvändigt enligt tillämplig lagstadgad lagringstid, såsom skatte och bokföringslagstiftning.

ÄNDRINGAR I DENNA PRIVACY POLICY

Om vi behöver ändra innehållet i denna Privacy Policy kommer vi att meddela dig när du loggar in på vår Webbplats och/eller de övriga digitala kanalerna.

UPPDATERANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att uppgifterna bevarade i våra register är både riktiga och aktuella. Om dina personuppgifter ändras, var god och informera oss om sådana förändringar.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Observera att vi kan begära ytterligare information om dig för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för eller om du inte längre önskar ta emot direktmarknadsföring etc. Observera att när det är nödvändigt kan vi behöva avvisa din begäran, till exempel om personuppgifterna behövs för skatt- eller bokföringsändamål.

Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen. I sådana fall kan vi behöva undersöka situationen ytterligare innan ett beslut fattas.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen och vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling. Du kan kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts för de behandlingar som vi grundar på våra berättigade intressen.

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

I det fall du har gett ditt samtycke eller om behandlingen stödjs på att vi har ett avtalsförhållande med dig har du under vissa omständigheter rätt att få dina data överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta kräver emellertid att överföringen är teknisk möjlig och kan utföras automatiskt.

Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen eller tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar, om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se.

Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter ska du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se Kontaktinformation nedan).

SÄKERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk eftersom det inte går att helt skydda tekniska system från obehörig åtkomst.

KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss:
Breaking Media AB Org. nummer: 556994-7822
Breakit
Tegnérgatan 28
113 59 Stockholm
privacy@breakit.se