Här är okända krocken – som kan göra nya optionsförslaget verkningslöst

3:12PersonaloptionerEkonomi & skatt

Foto: Janerik Henriksson/TT

Johanna Ekström

Johanna Ekström

Reporter

De nya reglerna för personaloptioner ska ge skattelättnader för startups med färre än 50 anställda. Men förslaget riskerar att ge noll effekt för många av bolagen, visar Breakits genomgång.

I veckan presenterade regeringen sitt förslag för skattelättnader på personaloptioner.

Förslaget innebär att det kommer bli mer skattemässigt förmånligt för bolag med under 50 anställda och en omsättning på mindre än 80 miljoner kronor att ge sina anställda personaloptioner (rätten att köpa in sig i ett bolag till ett förutbestämt pris). Optionerna kommer att beskattas med 20 procent vid försäljningstillfället istället för som idag, som inkomst av tjänst redan när de ges ut vilket innebär en skattesats någonstans mellan 30-57 procent.

Tanken är att reglerna ska hjälpa startups att locka till sig nyckelpersoner, som kan tänka sig en lägre lön om de får optioner i bolaget.

Så långt allt väl. Men läser man det finstilta i den lagrådsremiss som skickades ut under tisdagen står det klart att det finns en risk att reglerna kan bli helt verkningslösa för väldigt många startups och deras anställda.

De riskerar nämligen att krocka med de så kallade 3:12-reglerna, som infördes på 90-talet för att förhindra att högre beskattade arbetsinkomster ska omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster i det som kallas fåmansföretag.

Den som säljer andelar i ett sådant bolag betalar därför inkomstskatt på upp till drygt 5 miljoner av värdet av försäljningen. Det är först summan över det som beskattas som kapital.

3:12-reglerna är komplicerade, och har ändrats fram och tillbaka många gånger. Men många startups räknas som just fåmansföretag. Definitionen är att “fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget”. Dock gäller inte reglerna om bolaget har en extern ägare som inte är operativ i bolaget som äger mer än 30 procent. 

Det innebär att anställda i ett sådant bolag, om de får personaloptioner, kan behöva skatta enligt 3:12-reglerna när optionerna väl omvandlas och ska säljas. Därmed faller hela principen om en skattelättnad för personaloptionerna eftersom de ändå beskattas som inkomst av tjänst upp till drygt 5 miljoner kronor.   

För att 3:12-reglerna ska gälla krävs också att aktierna anses vara kvalificerade. Om den som säljer dem har varit aktiv i bolaget och dessutom har varit viktig för bolaget räknas aktierna oftast som kvalificerade. Eftersom personaloptioner ges till nyckelpersoner kan man ju anta att det därför kommer gälla de flesta av dem. 

I praktiken går det dock oftast att komma runt den högre skatten, genom att vänta fem år med att sälja sina aktier i bolaget. Då upphör nämligen 3:12-reglerna att gälla. Så gör många för att få en lägre skatt, men det är så klart inte säkert att alla kan vänta på sina pengar så länge. 

Det här problemet är också något som flera remissinstanser har påpekat till regeringen. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, anser att det är ett “komplicerande” faktum som “skulle kunna minska intresset för skattegynnande personaloptioner”. Och arbetsgivarorganisationen Almega menar att hela förslagets syfte “förfelas” om 3:12-reglerna kommer i vägen.

För att komma runt problemet tycker revisionsbyrån Grant Thornton att reglerna kring beskattning för den som äger en liten andel i ett fåmansföretag ska förändras.

Det är också ett problem som tas upp i den utredning som lämnades till finansministern i mars i år. Där föreslår utredaren att skattereglerna ska ändras för den som fått sina andelar i ett fåmansbolag via personaloptioner, även om inte något konkret exempel på hur det ska gå till tas upp.

Utredaren skriver till och med att det är en förutsättning för att förslaget faktiskt ska innebära en skattelättnad, och inte enbart bli en slags uppskjuten beskattning av tjänst.

I lagrådsremissen tar regeringen upp problemet och skriver att man har “förståelse för denna uppfattning”. Däremot väljer man att inte gå på varken utredarens eller remissinstansernas linje. Istället hänvisar man frågan vidare.

I november kom en utredning om förändringar i 3:12-reglerna, som bland annat föreslog en skattehöjning för fåmansföretagare, samt en rad ytterligare förslag som många företagare såg som försämringar.

Enligt regeringen är det bättre att behandla frågan om krocken mellan personaloptioner och 3:12-reglerna när den utredningen bereds. Exakt vad det kommer innebära återstår alltså att se. Klart är dock att det i så fall skulle innebära än mer komplicerade 3:12-regler, något som de flesta nog vill undvika.

Läs mer