Fastigheterna blir grönare: ”Kopplingen mellan finansiering och hållbarhet är uppenbar”

Humlegården
Fastigheterna blir grönare: ”Kopplingen mellan finansiering och hållbarhet är uppenbar”

Humlegårdens fastighet T-House, belägen vid Engelbrektsplan i Stockholm, är en av de byggnader som är miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use. Foto: Jonas Malmström

Fastighetsbolaget Humlegården satsar stenhårt på att göra sina fastigheter så gröna som möjligt. ”I framtiden kommer det bli svårt att få finansiering om man inte har en ambitiös hållbarhetsstrategi”, säger Humlegårdens CFO Mikael Andersson.

Att bygga hållbart har blivit en självklarhet – branschen pratar om hållbara material, fossilfria transporter och livscykelanalyser.

För Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Humlegården, som har fokus på kontor, har hållbarhetsarbetet blivit en del av kärnverksamheten. De flesta av bolagets fastigheter är certifierade enligt den internationella standarden BREEAM In-Use, som ställer krav på allt från täta fönster till cykelrum för hållbar pendling.

Humlegården äger 59 fastigheter i Stockholmsområdet och har som ambition att samtliga fastigheter i förvaltningsbeståndet ska miljöcertifieras, en andel som idag uppgår till hela 97 procent av lokalarean.

Vill du veta mer om Humlegården Fastigheter?

Steg mot klimatneutralitet genom nytt ramverk för grön finansiering

På Humlegården ser man också att finansieringen har en viktig roll i hållbarhetsarbetet. I ett så kallat grönt ramverk förbinder man sig att allokera finansieringen till projekt och tillgångar såsom gröna och energieffektiva byggnader, men även investeringar i förnybar energi. Den första emissionen av gröna obligationer genomfördes 2017 och målsättningen är att all finansiering ska vara grön 2021.  

I september 2020 lanserade bolaget ett nytt ramverk, som bland annat innebär att alla de finansieringslösningar bolaget arbetar med idag omfattas. Humlegården har även inkluderat långsiktiga målsättningar – energianvändningen ska minska med 32 procent till år 2030 och Humlegården ska vara klimatneutrala senast år 2045. Genom ramverket kan såväl Humlegården som långivarna bidra i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Mikael Andersson, CFO och Mattias Svensson, chef för hållbar utveckling på Humlegården. Foto: Jonas Malmström

”Vi har höga ambitioner och har kommit långt i vårt arbete. Nu är 83 procent av vår upplåning grön. Vi ser att vi kan bidra aktivt i den viktiga omställning som fastighetsbranschen befinner sig i, både genom vårt sätt att förvalta våra befintliga fastigheter och utveckla de platser där vi är verksamma, samt genom att ha höga ambitioner i arbetet med nya byggnader”, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården.  

Inom en snar framtid kommer det vara svårt att få finansiering över huvud taget om man inte kan uppvisa tydliga hållbarhetsåtaganden.

Investering för framtiden

Genom att växla över till gröna obligationer kan man inte bara låna billigare, man når också fler investerare, då många internationella och svenska investerare och hållbarhetsdrivna pensionsfonder har höga krav på att investera grönt. Hållbarhet har med andra ord en direkt koppling till vilken typ av finansiering man kan få.

”I dagsläget kan man säga att hållbarhet är en konkurrensfördel på marknaden. Men inom en snar framtid kommer det vara svårt att få finansiering över huvud taget om man inte kan uppvisa tydliga hållbarhetsåtaganden”, säger Mikael Andersson.

EU ska harmonisera begreppen

2021 får näringslivet ett nytt regelverk att förhålla sig till, när EU lanserar sin nya taxonomi. Det är ett sätt att tydliggöra vad de olika begreppen betyder i praktiken: vad är en "grön" byggnad? Och vad innebär det att något kallas "cirkulärt"?

”Taxonomin kommer att bli tvingande för bolag med fler än 250 anställda,” säger Mattias Svensson, chef hållbar utveckling på Humlegården. ”Men det innebär i praktiken att även de företag som finansmarknadsaktörer väljer att investera i kommer behöva anpassa sig efter de nya kraven.”

En viktig del i Humlegårdens hållbarhetsarbete handlar om att jobba med återbruk, livslängd och nyttjandegrad. Världen har arbetat i en linjär ekonomi sedan den industriella revolutionen. Idag är behovet av att minska vår klimatpåverkan stort och en omställning till en cirkulär ekonomi är ett viktigt steg på vägen.

Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher, där man aktivt söker lösningar för att ställa om till nya affärsmodeller, arbetssätt och processer samt material, mätmetoder och indikatorer.

Nytt forskningsprojekt inom cirkularitet

Tillsammans med bland andra RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet har Humlegården dragit igång ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt. Målsättningen är att utveckla cirkulära indikatorer och testa dem i verkligheten på cirkulära affärsmodeller och produkter. Satsningen fokuserar på realistiska case, såsom renovering eller ombyggnation av en kontorslokal.

”Vi genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom detta projekt finns möjlighet att vetenskapligt utvärdera och analysera hur vi genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process. Vi vill hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val. Att kunna mäta effekten och påvisa hur aktiva val bidrar till både ökad hållbarhet och lönsamhet är en viktig del i vårt kunderbjudande." säger Mattias Svensson, som är hoppfull inför arbetet.

Läs mer om Humlegårdens arbete med hållbara fastigheter. 

Läs fler artiklar
LÄS MER