Svenska Subway-restaurangerna får fortsätta rekonstruktionen

SubwayRekonstruktion

Foto: Istockphotos.

Towe Boström

Towe Boström

Reporter

14 restauranger berörs.

I slutet av april ansökte Conic Restaurants, som driver 14 Subway-restauranger i västra och södra Sverige, om rekonstruktion.

Ledningen larmade då om att företaget "haft problem med bristande lönsamhet" och att omsättningen sjunkit med 60 procent till följd av coronaviruset.

Under måndagen beslutade Göteborgs tingsrätt att rekonstruktionen får fortsätta. I protokollet från mötet framgår det att borgenärerna, de som har fordringar på bolaget, inte motsäger sig en fortsatt rekonstruktion.

Conic Restaurants har runt 125 anställda. I handlingarna framgår det att man vidtagit åtgärder i form av att samtliga provanställningar avslutades under mars. Samtidigt har nästan all personal peremitterats med 60 procent, arbetstimmar halverats och öppettiderna minskat. Utöver det planeras uppsägningar under rekonstruktionen, men det är oklart hur många som berörs.

Överväger att stänga eller sälja restauranger 

En annan pågående åtgärd är att utvärdera de olika restaurangernas lönsamhet i syfte att ta beslut om de ska säljas eller avvecklas. Vidare uppges det pågå diskussioner med hyresvärdar där nästan alla ska ha beviljats bolaget betalningsanstånd, men däremot inga nedsättningar av hyrorna.

Conic Restaurants ingår i en större koncernstruktur under moderbolaget Conic Holding som ägs till 50 procent vardera av Gustav Engström och Henrik Niklasson.

Bolagets bokförda tillgångar uppgick till över 17 miljoner kronor i slutet av mars, enligt den preliminära balansrapporten. Det är oklart exakt hur stora skulder är totalt. Det finns bland annat gammal skuld på 9,6 miljoner kronor varav större delen utgörs av oprioriterade skulder. Utöver det finns även skulder på ett antal miljoner till myndigheter och banker.

Kommer läggas fram förslag till fordringsägarna 

I handlingarna skriver rekonstruktören Johan Pellegrini att han inte bedömer de åtgärder som vidtagits hittills som tillräckliga.

”För att rekonstruera bolaget måste därför skuldmassan minskas genom ackord. Min bedömning är att ett ackord utgör en förutsättning för att rekonstruktionen ska kunna bli lyckosam”, skriver han och fortsätter;

 ”Vilken procentsats som kommer att kunna erbjudas bolagets borgenärer i ett ackord är ännu för tidigt att bedöma”.

Systerbolaget Togogo har också försatts i rekonstruktion. Breakit har sökt företrädare för Conic. 

Läs mer