Så kan chefen värna de anställdas fysiska och psykiska hälsa

Så kan chefen värna de anställdas fysiska och psykiska hälsa

Sex av tio småföretagare vet inte hur de ska hantera fysisk eller psykisk ohälsa som drabbar de anställda.
Men för den rådvilla chefen finns några nyckelfaktorer att tänka på.
”I en sjukvårdsförsäkring finns hjälp och stöd att få som gagnar både de anställda och den som driver företaget”, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

I Sverige är nästan 80 000 människor sjukskrivna från sina jobb på grund av psykisk ohälsa, och siffran har ökat med nästan 130 procent sedan 2011. En av faktorerna bakom människors sjukskrivningar kan vara att personalen inte känner att de kan prata om sin hälsa med chefen.

Läs mer om hur du värnar dina anställdas hälsa här!

Enligt en undersökning* utförd på uppdrag av Länsförsäkringar anser åtta av tio anställda att de kan prata med cheferna om sin fysiska hälsa. Men enligt samma undersökning kan bara sex av tio prata med sin chef om den psykiska hälsan. 

”Då är risken stor att man väntar tills det gått för långt”

Samma undersökning visar att sex av tio småföretagare inte vet hur de ska hantera en situation där deras anställda drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa.

”Om man inte kan vara öppen med när man mår dåligt på jobbet är risken stor att man väntar tills det gått alldeles för långt”, säger Kristina Ström Olsson.

Psykisk ohälsa kan fortfarande upplevas som skamfull

Att det är svårare att prata om psykisk än fysisk hälsa tror hon beror på att det fortfarande kan upplevas som skamfullt.

”Det är förstås inte bra. Vi har under flera år ställt frågor om arbetsplatsrelaterad hälsa till både arbetsgivare och medarbetare. Forskning har visat att arbetsplatsen spelar en viktig roll i kampen mot psykisk ohälsa. Den sammantagna bilden visar att en viktig förutsättning för ett effektivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa på våra arbetsplatser behöver förbättras”, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

”Det är viktigt att få hjälp tillbaka från sjukskrivning”

I Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring ingår utöver snabb tillgång till ett stort nätverk av privata vårdgivare även förebyggande hälsotjänster som till exempel personligt samtalstöd för både anställda och chefer samt såväl medicinsk som arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Det är viktigt att ta dina anställdas hälsa på allvar. Läs mer här!

Där kan arbetsgivare få ett bra stöd för att kunna ta sitt lagstadgade arbetsmiljöansvar.

”Att få snabb tillgång till vård när man behöver det är förstås viktigt, men det är minst lika viktigt att få hjälp att förebygga ohälsa, och att få hjälp på vägen tillbaka när någon blir sjukskriven. Där finns de stora vinsterna för både individen och företaget”, säger Kristina Ström Olsson.

Här är några tips till chefer som vill värna sina anställda och skapa en hälsosam arbetsplats:

  • Skapa ett gott arbetsklimat genom ett rättvist och stödjande ledarskap med öppen kommunikation.
  • Ge tydliga förväntningar och mål samt ge medarbetaren eget ansvar.
  • Se över arbetsbelastningen och se till att det finns tid för återhämtning i vardagen.
  • Se till att ha stöd av en oberoende expertresurs.

 

*Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågeställningarna var:
-Har du som chef att hantera psykisk ohälsa (tex stress utmattningssyndrom eller ångest)/fysisk ohälsa (tex ryggont) hos dina medarbetare? Svarsalternativ: ja/nej
- Har du som chef att hantera psykisk ohälsa (tex stress utmattningssyndrom eller ångest)/fysisk ohälsa (tex ryggont) hos dina medarbetare? Svarsalternativ: ja/nej

Advertisement
Läs fler artiklar
LÄS MER