Sök

Annonssamarbete med Cederquist

”Vilka tillgångar kan vi använda som säkerhet för ett företagslån?”

Kajsa Tesch Morawetz och Oskar Eriksson.

Tobias Lundgren

Vad innebär det egentligen att ”ställa säkerhet” och vilka tillgångar kan användas som säkerhet för ett lån?
Kajsa Tesch Morawetz och Oskar Eriksson från advokatfirman Cederquists finansieringsgrupp ger svar på den här månadens juridikfråga.

FRÅGA: Vårt företag har blivit erbjuden finansiering och långivaren ställer krav på att vi ska ställa säkerhet för lånet. Vilka tillgångar skulle vi kunna använda som säkerhet och vad skulle det innebära för oss i praktiken?

SVAR: Långivare ställer i regel krav på säkerhet innan de beviljar lån till någon och en del av de tillgångar som ert företag äger kan, åtminstone i teorin, användas som säkerhet. Hur pantsättningen går till och hur det påverkar ert företag varierar beroende på bland annat vilken typ av säkerhet det rör sig om och villkoren i låneavtalet. Nedan kommer vi att redogöra för några säkerheter som skulle kunna vara lämpliga.

1. Borgensåtaganden
Borgensåtaganden är kanske den allra vanligaste säkerheten för start-ups och innebär att någon (typiskt sett grundarna eller ett moderbolag) tar på sig ansvaret för företagets skuld. Nackdelen med borgensåtaganden är att om saker vill sig riktigt illa och ert företag inte klarar av att följa villkoren för lånet så kan den som har ställt borgensåtagandet bli skyldig personligen att se till att skulden blir betald. I artikeln ”Vi ska ta in finansiering – vad bör vi tänka på när vi förhandlar finansieringsavtal?” har vi gått igenom vilka olika typer av borgensåtaganden som finns.

2. Pant i aktier
En annan tillgång som skulle kunna pantsättas är aktierna i företaget. En stor nackdel med att pantsätta aktier är att ni helt enkelt riskerar att bli av med ert företag om ni skulle bryta mot bestämmelserna i låneavtalet. Då har långivaren nämligen rätt att sälja aktierna för att få betalt för sina krav. Även fast det kan upplevas väldigt drastiskt att långivaren kan sälja aktierna är fördelen att ni inte har spätt ut ert ägande i företaget (finansiering genom riskkapital är ju oftast förenat med utbyte mot delägarskap).

3. Pant över immateriella rättigheter
Om ert företag innehar något patent eller registrerat varumärke är rätten till dessa möjliga att pantsätta. För att en pantsättning av ett patent eller varumärke ska bli giltigt ska pantsättningen registreras hos Patent- och Registreringsverket eller motsvarande myndighet beroende på var den immateriella rättigheten finns registrerad. I samband med en registrering tillkommer vissa relativt begränsade avgifter.

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga Cederquist-artiklar på Breakit.
 

4. Pant över företagsinteckningar
Ett annat alternativ ni kan erbjuda långivaren är att ta ut företagsinteckningar till ett visst belopp och pantsätta dessa till långivaren. Om det inte finns några företagsinteckningar uttagna i företaget måste ni betala en stämpelskatt uppgående till 1 % av företagsinteckningens belopp.
Det som faktiskt pantsätts genom en företagsinteckning är något förenklat företagets lösa egendom (exempelvis ert varulager och era kundfordringar).

5. Pant över fastigheter eller bostadsrätter
För det fall ert företag eller någon av grundarna äger en fastighet eller bostadsrätt kan dessa pantsättas för företagets lån. För att pantsätta en fastighet måste man ta ut pantbrev i fastigheten. Om det inte finns några pantbrev uttagna i fastigheten måste en stämpelskatt om 2 % av pantbrevsbeloppet betalas. Glöm inte att makes eller sambos samtycke krävs för att pantsätta dessa typer av tillgångar.

6. Pant över aktieägarlån
Om någon aktieägare har lånat ut pengar till företaget för att finansiera verksamheten kan den aktieägare som har lånat ut pengar pantsätta sina rättigheter under lånet (det vill säga rätten till betalning under aktieägarelånet).

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga Cederquist-artiklar på Breakit.

 

7. Factoring eller fakturabelåning
En annan typ av finansieringslösning som passar företag som saknar ovan angivna traditionella säkerheter och som är i ständigt behov av likviditet är så kallad factoring/fakturabelåning. Det innebär att en långivare (factorn) beviljar en kredit för vilken låntagaren pantsätter sina fakturor.

Fakturorna inkasseras sedan av factorn och inkasserade belopp avräknas på krediten. Krediten fungerar som en löpande kontokredit som kan utnyttjas upp till en överenskommen högsta gräns. Fakturabelåning möjliggör för företag att snabbt få likviditet samtidigt som att man slipper den administrativa bördan att hantera kundfakturor.

TILL SIST: Skriv inte på vad som helst bara för att ni blir glada för att någon vill låna ut pengar. Se till så att lånevillkoren är vettiga, analysera kostnaderna och kontrollera om det finns bestämmelser som på något sätt inskränker rätten att förfoga över de pantsatta tillgångarna (exempelvis rätten till att göra utdelningar eller ta emot royalty för ett patent som kan ha licensierats ut).

Behöver du juridisk hjälp i uppstartsfasen? Testa Cederquists startup-paket. Läs mer här!

Läs mer