”Jag vill undvika att drabbas av personligt betalningsansvar för min startup. Hur gör jag?”

”Jag vill undvika att drabbas av personligt betalningsansvar för min startup. Hur gör jag?”

Kajsa Morawetz och Pierre Olsson från advokatbyrån Cederquist.

Som startup-entreprenör innebär uppstartsfasen en hel del risktagande. Specialisterna Kajsa Morawetz och Pierre Olsson från advokatbyrån Cederquist ger i den här månadens juridikfråga några tips på hur du kan minimera dina personliga risker och skydda din privatekonomi.

FRÅGA: Jag driver en enskild firma och har fått höra att beslut jag tar gällande mitt företag kan komma att påverka min privata ekonomi. Hur kan jag skydda mig? Vilken bolagsform bör jag välja och vad behöver jag tänka på för att undvika att drabbas av personligt ansvar?

SVAR: Vi rekommenderar i de flesta fall att du startar ett aktiebolag av den enkla anledningen att det personliga ansvaret för dig som delägare i ett aktiebolag är begränsat. Huvudregeln är att en aktieägare inte kan bli personligt ansvarig för aktiebolagets skulder. För att starta ett aktiebolag krävs att du investerar ett kapital på minst 50 000 kr i bolaget. Att du startat ett aktiebolag betyder dock inte att du kan luta dig tillbaka. Här sammanfattar vi fem situationer när personligt ansvar kan bli aktuellt:

1. Ansvar vid styrelsearbete

Styrelseledamöter kan hållas ansvariga för skada som de vållat aktiebolaget eller någon annan vid vissa typer av överträdelser. För att begränsa risken om du sitter i en styrelse bör du:

1. Se till att bolaget följer alla tillämpliga lagar och bolagsordningen.

2. Upprätta en arbetsordning inom styrelsen där det framgår hur arbetsuppgifterna delats upp mellan styrelseledamöterna.

3. Löpande kontrollera bolagets likviditet och kontrollera att skulder – inklusive skatter – betalas i tid.

4. Vara väl påläst och se till att du har ordentligt beslutsunderlag innan styrelsen tar viktiga beslut.

5. Reservera dig från beslut som du inte kan ställa dig bakom och se till att det antecknas i mötesprotokollet.

6. Överväga att teckna en styrelseansvarsförsäkring.

2. Ansvar vid kapitalbrist

Kapitalbrist uppstår när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital, alltså tillgångarna minus skulder, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om det inträffar måste styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den. Beroende på utfallet av kontrollbalansräkningen kan det uppstå en skyldighet att kalla till bolagsstämma och i värsta fall likvidera bolaget. Om man bryter mot dessa regler kan det leda till personligt ansvar.

Kapitalbrist är framförallt ett problem för förlustbringande bolag med hög belåning. Därför gäller det att vara särskilt uppmärksam på om man tvingas göra en större avskrivning eller i övrigt gör en stor förlust så att man inte hamnar i en finansiell situation där reglerna blir aktuella.

3. Håll koll på hur du "plockar ut" pengar från bolaget

Om du vill föra över pengar från bolaget till dig själv så ska det göras genom att bolaget betalar ut lön eller genom att du tar ut utdelning. Utdelning får bara betalas ut om det finns full täckning för bolagets bundna kapital och om utdelningen därutöver kan anses vara försvarlig. Om dessa regler inte följs kan det leda till att du måste betala tillbaka i framtiden. Ett aktiebolag får som huvudregel inte heller låna ut pengar till aktieägare. Vidare kan transaktioner som medför att bolagets förmögenhet minskar vara otillåtna om de inte är av rent affärsmässig karaktär. Exempel på en sådan transaktion är underprisöverlåtelser eller att bolaget betalar för personliga utgifter. I vissa fall kan de personer som medverkat till en sådan transaktion bli personligt ansvariga.

4. Håll koll på eventuella borgensåtaganden

I en tidigare artikel på Breakit tog vi upp några tips inför förhandlingen av ett finansieringsavtal. Bland annat gav vi några tips på hur man kan begränsa ansvaret under borgensåtaganden, det vill säga åtaganden som innebär att någon åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annans skuld. Se till att ha koll på i vilka avtal borgensåtaganden ställs och vilka åtaganden som omfattas av borgensåtagandet. Borgensåtaganden kan innebära stora risker för din privatekonomi. Läs frågan med tipsen här. 

5. Personligt betalningsansvar för skatter

Skatteskulder har en särskild ställning i Sverige jämfört med andra skulder. Som företrädare för ett aktiebolag kan man nämligen bli personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. Med företrädare avses främst styrelseledamöter och VD. Var därför extra noga med att betala bolagets skatter i tid!

Fler juridikfrågor? Här hittar du samtliga artiklar från Cederquist på Breakit.

Det här är en sponsrad artikel av Cederquist – en modern, topprankad affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder dig som kund specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. Vill du har fler tips på vilka juridiska aspekter som är viktiga att beakta i uppstartsfasen? Läs mer här.

Läs fler artiklar
LÄS MER