Pressrelease

Av: Arbetsrättsexperten

Arbetsrättsexperten: Omdöme var avgörande i ärende om 57 miljoner kronor

Publicerad: 21 okt 2021 15:41

Uppdaterad: 22 okt 2021 08:13

Arbetsrättsexperten betraktar omdöme och mycket finslipad fingertoppskänsla som avgörande i förhandling som slutade i ett utköp omfattande värden uppgående till ca 57 miljoner kronor. Ärendet rörde en tvist om huruvida en anställd eller arbetsgivaren ägde ett patent och slutade i ett kombinerat utköps- och patentavtal.

 

 

Känsligt ärende

Arbetsrättsexperten handlade nyligen ett synnerligen känsligt och komplicerat ärende rörande en arbetstagare som hotats av avsked sedan denne gentemot sin arbetsgivare hävdat sina rättigheter avseende en unik uppfinning som arbetstagaren tagit fram inom ramen för anställningsförhållandet. Arbetsgivaren var ett stort industriföretag. Arbetstagaren hade tagit fram förbättringar på en inom industrin ofta använd smörjningsolja, vars viskositet är många gånger bättre än konkurrerande oljor vid temperaturer kallare än minus 15 grader Celsius. Parterna riktade i den utomrättsliga dialogen anspråk gentemot varandra avseende mångmiljonbelopp och det såg länge ut som att en tvist i skiljedomsinstitut skulle vara den enda vägen framåt. Efter flera dagars intensiva förhandlingar lyckades Arbetsrättsexpertens jurister till slut nå fram till motparten, och tack vare erfarenhet, tålamod och gott omdöme från juristernas sida slutade det hela i en utomrättslig lösning till klientens fördel, trots att motparten inledningsvis förklarat sig inställda på en tvist.

 

Juridiskt komplext

Utgångspunkten är att allt arbete som arbetstagaren utför inom ramen för anställningsförhållandet i normalfallet tillfaller arbetsgivaren, varför ärendet var synnerligen komplicerat och med hänsyn till ärendets beskaffenhet i övrigt dessutom väldigt känsligt. Arbetstagaren fick hjälp av lite gynnsamma omständigheter bestående av att arbetsgivarens verksamhet var på väg att börsnoteras, och en rättstvist anhängiggjord vid skiljedomsinstitut skulle under alla förhållanden skapa oklarheter om verksamhetens produktportfolio, patent och övriga rättigheter. Det är rimligt att anta att dessa omständigheter kan ha haft en påverkan i förhandlingen. Arbetsrättsexpertens jurister mer än antydde att man var beredd att initiera ett tvisteförfarande om bolaget inte accepterade angivet slutbud. Arbetsgivaren å andra sidan lade arbetstagaren till last kreditkortköp avseende ett privat mobiltelefonabonnemang och åberopade avskedsgrund med omedelbar verkan mot arbetstagaren, samt därtill illojalitet som under alla förhållanden skulle beröva arbetstagaren rättigheter även gällande patentfrågan, enligt hur det något svårtolkade anställningsavtalet dem emellan var formulerat. Arbetsrättsexpertens omdöme och fingertoppskänsla ledde juristerna in på en krånglig men för klienten lyckad väg, innebärande bland annat åberopande av rättsprincipen
in dubio contra stipulatorem, som anger att ett avtal som är tvetydigt ska tolkas till avtalsförfattarens nackdel i den oklara delen. Med rätt juridiskt lirkande, pressande, en del förhandlingstaktik och en smula kompromissvilja så lyckades arbetsrättsexperten att uppnå en förlikning om 57 miljoner kronor. Klienten är utomordentligt nöjd, och medger sig vara en smula förvånad att arbetsgivaren accepterade uppgörelsen samtidigt som han dock betonar att de med mycket stor sannolikhet kommer att tjäna stort på den uppfinning som han tagit fram, ett arbete som han åtminstone delvis utfört på betald arbetstid men som han dock vidhåller att inte ska betraktas som en del av anställningsförhållandet. Sammanfattningsvis så är saken löst genom förhandling och parterna behövde inte tvista om saken. Om du vill så kan du läsa mera om arbetsrättsexperten.

 

 

 

Foto: Chefsjurist Bo Villner och VD Johannes Merbom

 

 

 

 

Johannes Merbom
Verkställande direktör

 

Följande bilagor finns för nedladdning:

Läs fler artiklar