Pressrelease

Av: Bricknode

Bricknode Holding har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör prospekt

Publicerad: 21 okt 2021 10:00

Uppdaterad: 21 okt 2021 10:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Bricknode Holding AB (publ) (”Bricknode” eller ”Bolaget”), ett svenskt SaaS-bolag inom FinTech och RegTech som erbjuder en B2B-fokuserad mjukvaruplattform för finans- och teknikföretag, har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och meddelar idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande om 1 376 146 aktier (”Erbjudandet”) till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Nyemissionen kan tillföra Bricknode ca 30 MSEK före emissionskostnader med en möjlig övertilldelningsemission om ytterligare ca 10 MSEK. Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för Bricknodes aktier uppfylls inför den planerade noteringen. Första dag för handel är beräknad till den 9 november 2021.

Prospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Bricknodes (www.bricknode.com), Göteborg Corporate Finance AB:s (www.gcf.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Motiv till Erbjudandet

Bricknode har sedan grundandet av bolaget haft ett starkt fokus på att utveckla en komplett infrastruktur för finansiella transaktioner för finansinstitut. Bricknode växlar nu fas och går från utvecklingsfokus mot tillväxtfokus. För att maximera aktieägarvärdet och för att kunna rekrytera topptalanger måste Bricknode vara välkapitaliserat. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market öppnar nya möjligheter att resa kapital, öka varumärkeskännedom och varumärkesvärde globalt samtidigt som det över tid kan etableras likviditet i aktien. Emissionslikviden kommer främst gå till Bricknodes internationella expansion.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet består av nyemitterade aktier i Bolaget. Genom nyemitterade aktier förväntas Erbjudandet tillföra Bricknode en bruttolikvid om cirka 30 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Styrelsen kan även besluta om en övertilldelningsemission om ca 10 MSEK. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet finns att läsa i Prospektet.

Teckningsperiod 22 oktober – 1 november 2021
Teckningskurs 21,8 SEK per aktie
Erbjudandets storlek Erbjudandet avser högst 1 834 861 aktier
Emissionsbelopp 29 999 982,8 SEK
Övertilldelningsemission 9 999 987 SEK
Teckningsåtaganden 20 000 002 SEK, motsvarande ca 67% av Erbjudandet
Värdering Ca 175 MSEK före Erbjudandet
Lock-up Inför den planerade ägarspridningen har vissa befintliga aktieägare åtagit sig inte sälja hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bricknode under en period om tolv månader från och med första dagen för handeln av aktien. Totalt omfattas ca 80% av aktierna före Erbjudandet av sådan lock-up. Utöver ovan lock-up omfattas även ordförande Robert Lempkas teckningsåtagande på 1 050 000 SEK samt Untie Group AB:s teckningsåtagande på 1 162 310,6 SEK också av sådan lock-up.
Beräknad första handelsdag               9 november       
Utspädning Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 1 376 146 st., från 8 034 162 till 9 410 308, vilket motsvarar en utspädning på ca 14,6% av antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Om styrelsen även beslutar att genomföra övertilldelningsemissionen så ökar antalet aktier med 458 715 till totalt 9 869 023 aktier, vilket ökar den totala utspädningen för båda emissionerna till ca 18,6%.

Teckningsåtagande

Ca 67% av Erbjudandet omfattas av teckningsåtagande från befintliga ägare samt externa investerare. Teckningsåtagande har lämnats av bland annat BackingMinds Invest AB, Lena Apler, Claes Hemberg, Northern CapSek Ventures AB och Polynom Investment AB.

Stefan Willebrand, VD och grundare Bricknode, kommenterar:

”Under drygt tio års utveckling och i nära samarbete med tidiga kunder har Bricknode lyckats skapa en skalbar och global mjukvaruprodukt som stödjer alla typer av finansiell verksamhet. Genom att vara pionjärer inom SaaS-lösningar (Software as a Service) för finansbranschen har vi skapat ett effektivt alternativ till konsultdrivna lösningar. Vi har hjälpt våra kunder att ta nya värdefulla finansiella produkter till marknaden på ett sätt som tidigare har varit omöjligt. Vi har även uppnått nätverkseffekter där våra kunder utbyter tjänster inom vår plattform och på det sättet hjälper vi även till att skapa nya affärer för våra kunder.

I grunden har vi byggt ett operativsystem för finans med tillhörande specialapplikationer för olika områden inom finansbranschen. Både Bricknode och andra mjukvaruleverantörer kan expandera floran av applikationsstöd i oändlighet och för detta har vi vår egen marknadsplats för applikationer. Vi har under åren byggt upp ett oerhört starkt och dedikerat team och det är nu dags för oss att ta nästa steg i vår internationella expansion. En notering stärker vår profil och ökar kännedomen om vårt varumärke samtidigt som vi bjuder in fler ägare att vara med på vår fantastiska resa som bara har börjat.

Bricknodes kunder består av olika typer av finansiella verksamheter och FinTech-bolag. På det sättet får våra aktieägare exponering mot hela digitaliseringen av finansbranschen utan att behöva ta risk i ett enskilt varumärke.”

Robert Lempka, ordförande Bricknode, kommenterar:

”Bricknode har uppvisat en fantastisk uthållighet och produktfokus genom att skynda långsamt och tänka långsiktigt. Redan med nuvarande volymer bevisade Bricknode under 2020 att verksamheten var väldigt skalbar genom att uppnå en kassaflödespositiv situation inför nästa investeringsfas i tillväxtresan. Jag är imponerad av den verksamhet som Bricknodes ledning har byggt upp och jag ser det som ett privilegium att få möjlighet att vara med genom bolagets notering och kommersiella expansion. Vi ser redan resultat från bolagets fokus på tillväxt med en omsättningsökning över 40%.”

Sara Wimmercranz, grundare Backing Minds, kommenterar:

”Bricknode har utvecklat en imponerande SaaS-plattform som driver på digitaliseringen i finansbranschen. Bricknodes modulupplägg ger stor flexibilitet för finansiella företag att i detalj välja ut vilka tjänster de behöver idag, och vilka de vill lägga till över tid. Det ger en smidig skalbarhet som kortar ner startsträckan för nya produkter väsentligt. Vi ser fram emot Bricknodes fortsatta tillväxtresa som noterat bolag”.

Claes Hemberg, investerare och tidigare sparekonom på Avanza, kommenterar:

"Bricknode är en växande ryggrad i finansindustrin från start ups till äldre finans i deras avgörande övergång till molntjänster. Här kan Bricknode hjälpa dem göra ett stort kliv i fråga om kundnöjdhet, säkerhet och lägre kostnader. Samtidigt som teknikutveckling snabbas på och styrelsen får mindre huvudvärk. Det är därför det är spännande att arbeta med Stefan och investera i ett företag som har en lång tillväxt framför sig."

Lena Apler, grundare av Collector Bank och investerare, kommenterar:

"Bricknode har utvecklat en SaaS-lösning som träffar helt rätt. Med Bricknode kan finansiella företag snabbt sätta upp en robust digital plattform som klarar regleringskraven och förväntningarna på användarvänlighet från kunder och medarbetare. Jag ser väldigt mycket fram emot att vara en del av Bricknodes fortsatta tillväxtresa."

Om Bricknode

Bricknode utvecklar och levererar en molnbaserad mjukvaruplattform som gör det möjligt för företag att leverera finansiella produkter till sina kunder. Bricknodes kunder kan genom plattformen plocka ihop och kombinera de moduler som behövs från tid till annan. Bricknodes intäktsmodell är abonnemangsbaserad och grundas på en prissättning per modul och per användare. Bolaget grundades 2010 i Skövde och har även kontor i Stockholm och London.

Basen i Bricknodes plattform är ett egenutvecklat operativsystem för finansiell verksamhet tillsammans med tillhörande specialapplikationer inom områden som värdepappersmäkleri, kredithantering, fondadministration och inlåning för att nämna några. Både Bricknode och andra utvecklingsbolag kan bygga applikationer ovanpå Bricknodes operativsystem och sedan hyra ut dessa själva eller genom Bricknodes marknadsplats online.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och den planerade noteringen. Nordic Issuing, varumärke under ATS Finans AB, är emissionsinstitut till Bolaget i samband med Erbjudandet. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bricknode

Stefan Willebrand, VD

Telefon: +46 (0)8-122 086 87

E-mail: stefan@bricknode.com

Erik Hagelin, Vice VD

E-mail: erik.hagelin@bricknode.com

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB

Telefon: +4631-13 82 30

E-mail: info@gcf.se

Certified Adviser

Amudova AB  

Telefon: +468-546 017 58

E-mail: info@amudova.se

Denna information är sådan som Bricknode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 10:00 CEST.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bricknode Holding AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. high net-worth entities) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka Prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck såsom ”förutser”, ”kan”, ”kommer”, ”bör”, ”planerar”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”förväntas”, ”tror”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”avser”, ”antar” och liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revisioner av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår relaterat till innehållet i detta pressmeddelande.

Läs fler artiklar