Pressrelease

Av: SynAct

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission

Publicerad: 18 nov 2019 08:30

Uppdaterad: 18 nov 2019 08:30

Idag, den 18 november 2019, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission av units för att öka det kommersiella värdet för AP1189 genom att slutföra fas II-studien inom reumatoid artrit, samt att uppnå Proof-of-Concept med AP1189 inom den nya indikationen nefrotiskt syndrom. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs SynAct cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan härutöver tillföras ytterligare högst cirka 18,7 MSEK i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK och garantiteckning om cirka 10,9 MSEK. Totalt har således cirka 17,3 MSEK, motsvarande 100 procent av det initiala emissionsbeloppet, på förhand skriftligen avtalats. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på SynActs (www.synactpharma.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver kommer det att finnas möjlighet att teckna units med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Riktad emission

I samband med företrädesemissionen genomförs även en riktad emission om cirka 13 MSEK före emissionskostnader, vilken enligt styrelsens bedömning kommer att stärka ägarbasen, samtidigt som bolaget tillförs rörelsekapital till, för bolaget, attraktiva villkor. Den riktade emissionen genomförs till samma villkor som i företrädesemissionen. Till den riktade emissionen emitteras även teckningsoptioner av samma serie som företrädesemissionen (TO 2) vilka under juli 2020 kan tillföra SynAct ytterligare totalt högst cirka 14 MSEK före emissionskostnader.

Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag

Teckningstid: 18 november – 2 december 2019. 
Teckningskurs:  Teckningskursen är 24,80 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 6,20 SEK). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Erbjudandets omfattning:  Erbjudandet omfattar högst 2 795 268 aktier och 2 795 268 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fulltecknad emission tillförs SynAct initialt cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. I det fall initial emission blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas kan SynAct tillföras ytterligare högst cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt omfattar erbjudandet således cirka 36,1 MSEK före emissions­kostnader.
Avstämningsdag: 13 november 2019.
Företrädesrätt:  Den som på avstämningsdagen den 13 november 2019 var aktieägare i SynAct äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO 2.
Antal aktier innan emission:  14 675 167 aktier. 
Värdering (pre-money): Cirka 91 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiteckning: SynAct har på förhand skriftligen avtalat om tecknings­förbindelser om totalt cirka 6,4 MSEK och garanti­teckning om totalt cirka 10,9 MSEK. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning därmed 100 procent av den totala initiala emissionsvolymen.
Handel med uniträtter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 18 – 28 november 2019.
Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 18 november 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2019. 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2

  •  De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.
  •  Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 6,70 SEK.
  •  Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 1 – 22 juli 2020.

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från SynAct att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

Datum och tid   Arrangemang   Plats   Anmälan  
18 november 2019Kl. 15.10-15.35. Sedermeradagen Stockholm At Six Hotel,Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm Anmälan sker via   www.sedermera.se  
19 november 2019Kl. 13.10-13.30. Red Eye Life Science Day ROOTS @ Downtown Camper by Scandic, Brunkebergstorg 9, 111 51 Stockholm
22 november 2019Kl. 11.30-13.00. Investerarlunch med  Sedermera Fondkommission  Malmö Börshus,Skeppsbron 2, 211 20 Malmö Anmälan sker via   www.sedermera.se  
26 november 2019Kl. 11.30-13.00. Investerarlunch med  Sedermera Fondkommission  Elite park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg Anmälan sker via   www.sedermera.se 

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till SynAct och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta: 

Sedermera Fondkommission  

Telefon: +46 40 615 14 10  

E-post: info@sedermera.se  

Web: www.sedermera.se  

För ytterligare information om SynAct, var vänlig kontakta: 

Jeppe Øvlesen, VD                                               Thomas Jonassen, CSO

Telefon: +45 28 44 75 67                                      Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                           E-post: tj@synactpharma.com

Web: www.synactpharma.com