Pressrelease

Av: Irisity AB

Styrelsen för Irisity har beslutat om en riktad nyemission om 35 miljoner kronor villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma

Publicerad: 13 nov 2019 22:28

Uppdaterad: 13 nov 2019 22:29

Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad nyemission av 4 094 000 nya aktier (”Nyemissionen”), villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma.

Nyemissionen var övertecknad med stort intresse från svenska och internationella institutionella investerare. Investerarna har valts ut på grundval av ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Nyemissionen och teckningen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 16 december 2019 (”Bolagsstämman”). Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat per dagens datum. Irisitys större aktieägare som representerar cirka 7,6 miljoner aktier motsvarande cirka 40 procent av utestående kapital och röster, har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens emissionsbeslut på den extra bolagsstämman den 16 december 2019.

Teckningskursen per ny aktie i Nyemissionen uppgår till 8,55 kronor och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities. Genom Nyemissionen tillförs Irisity 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen innebär en rabatt om cirka 7,1 procent jämfört med stängningskursen för Irisitys aktie på Nasdaq First North Growth Market den 13 november 2019.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Irisity att öka med 4 094 000 från 19 069 351 aktier och röster till högst  23 163 351 aktier och röster. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 17,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Teckning av de nya aktierna har skett idag och betalning för de nya aktierna skall ske senast den 19 december 2019. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av tecknings- och betalningsperioden.

Bakgrund och motiv

Irisity befinner sig i en expansionsfas och Nyemissionen är avsedd att stärka Bolagets finansiella stabilitet samt användas för att utöka organisationen inom forskning och utveckling, marknad och försäljning samt service. Emissionslikviden förväntas vara tillräcklig att ta Bolaget till ett positivt kassaflöde enligt nuvarande affärsplan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som internationella institutionella investerare samt utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor tillgodose Irisitys kapitalbehov enligt ovan på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Förutsatt att Nyemissionen genomförs har styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner åtagit sig att inte sälja några aktier i Irisity under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare

Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD, Irisity AB (publ)
Mobil: +46 733 80 17 80

E-post: marcus.backlund@irisity.com

Om Irisity

Irisity AB (publ) är ledande inom intelligent kameraövervakning. Med hjälp av AI och proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar Bolaget såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem från passiva till larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden ända ner till endast tio pixlar.

IRIS™ bevakar idag en mängd applikationsområden för hundratals kunder i Skandinavien. Inkluderat skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet, parkeringar, kritisk infrastruktur och bevakning av olika typer av skyddsområden.

Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Bolaget på att öka sin innovationstakt och expandera sitt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 22.30 (CET).

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 22:30 CET on 13 November 2019.

Viktig Information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Irisity AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Ordern (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Pareto Securities AB (“Manager”). Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Följande bilagor finns för nedladdning: