Pressrelease

Av: Cimco Marine

Cimco Marine AB (publ) ingår kreditfacilitetsavtal om 14 MEUR med Europeiska investeringsbanken

Publicerad: 5 jul 2019 13:30

Uppdaterad: 5 jul 2019 13:30

  • Europiska investeringsbanken (”EIB”) ställer ut en kreditfacilitet om upp till 14 miljoner euro till Cimco Marine AB (publ) (”Cimco”) för vidareutveckling av dieselutombordsmotorer med låga utsläpp och ökad bränsleeffektivitet för att ersätta högt förorenande bensinmotorer

  • Projektet stöds av European Fund for Strategic Investments, en del av Junckerplanen

Cimco har idag tecknat ett kreditfacilitetsavtal med EIB om upp till 14 miljoner euro för att finansiera upp till 50 procent av Cimcos utveckling av en ny familj dieselutombordsmotorer, bland annat en 3 liters, 6-cylindrig twin turbo BMW dieselmotor med effektutgångar mellan 200 hk och 300 hk (”Investeringen”). Den totala faciliteten är uppdelad i tre trancher om 4 miljoner euro (A), 4 miljoner euro (B) respektive 6 miljoner euro (C).

Utnyttjande av tranche A är villkorat av att (i) Cimco har erhållit minst 100 000 000 kronor i emissionslikvid (vilket bolaget redan har erhållit till följd av den företrädesemission av s.k. units som genomfördes under våren 2019) och (ii) Cimco har emitterat teckningsoptioner till EIB motsvarande 7,5 procent av aktierna i Cimco (efter full utspädning).

Utnyttjande av tranche B är villkorat av att (i) Cimco har utnyttjat tranche A, (ii) Cimcos årliga försäljning uppgår till minst 7 500 000 euro under föregående tolvmånadersperiod, (iii) Cimcos bruttoresultat för det senast avslutade kvartalet uppgår till minst 0 euro, dvs. break-even, (iv) Cimco har erhållit minst 50 000 000 kronor genom att de teckningsoptioner som emitterades under nyemissionen av units under våren 2019 utnyttjats för teckning av nya aktier i Cimco och (v) Cimco har emitterat teckningsoptioner till EIB motsvarande ytterligare 7,5 procent av aktierna i Cimco (tillsammans med optionerna under tranche A motsvarande totalt 15 procent efter full utspädning).

Utnyttjande av tranche C är villkorat av att (i) Cimco har utnyttjat tranche B, (ii) Cimcos årliga försäljning uppgår till minst 50 000 000 euro under föregående tolvmånadersperiod, (iii) Cimcos bruttoresultat för den senaste tolvmånadersperioden är minst 15 000 000 euro, (iv) Cimcos EBITDA för den senaste tolvmånadersperioden överstiger 5 000 000 euro, (v) Cimco antingen har återbetalt sina företagsobligationer i dess helhet eller att säkerheten för företagsobligationerna har frisläppts, (vi) Cimco har sålt minst 100 OXE-enheter baserade på den nya BMW-motorn och (vii) Cimco har pågående projekt inom ramen för Investeringen som motiverar utnyttjande av tranche C.

Teckningsoptionerna kommer att emitteras vederlagsfritt till EIB och kommer att ge EIB möjlighet att teckna aktier i Cimco till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. De närmare villkoren för optionerna kommer att kommuniceras separat när dessa slutligt överenskommits.

Trancherna A och B är räntefria medan den årliga räntan för tranche C är EURIBOR plus 10 procent. Varje lån har enligt kreditfacilitetsavtalet en löptid på fem år, utan amorteringar fram till förfallodagen. Faciliteten är tillgänglig under 30 månader från undertecknandet av kreditfacilitetsavtalet. Under denna tidsperiod kan Cimco möta alla milstolpar för trancher A–C. I slutet av facilitetens tillgänglighetsperiod är Cimco skyldigt att återbetala sina företagsobligationer.

Eftersom EIB-lånen inte kommer att vara efterställda Cimcos företagsobligationer måste utnyttjande av kreditfacilitetsavtalet godkännas av Cimcos obligationsinnehavare. Detta gäller trots att EIB-lånen inte är säkerställda. Vidare är emissionen av teckningsoptioner till EIB föremål för aktieägarnas godkännande. Cimco avser att snarast söka obligationsinnehavarnas och aktieägarnas godkännande. Processen och detaljerna för detta kommer att meddelas separat.

EU-kommissionär Arias Cañete, ansvarig för klimatåtgärder och energi, säger: "EU är fast beslutet att leverera enligt sina åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser och vi arbetar med medlemsstaterna avseende deras planer för att bli koldioxidneutrala år 2050. Cimcos utombordsmotorer minskar utsläppen drastiskt, samtidigt som kustbevakningen och räddningstjänsten ges möjlighet att använda tåliga motorer för att fortsätta arbeta till sjöss."

Jag är mycket glad över att ha EIB som vår finansieringspartner. Lånet kommer att stödja oss att möta våra tillväxtambitioner, genom investeringar i rörelsekapital, utökning av produktionskapacitet och ökad försäljning och marknadsföring. Dessutom kommer bolaget att använda finansieringen för att utveckla sitt sortiment samt förbättra produktens effektivitet, vilket i sin tur kommer att ytterligare sänka såväl utsläpp som andra föroreningar. Vår övergripande målsättning är att fortsätta att förbättra konstruktionen av vårt remframdrivningskoncept med syftet att avsevärt minska koldioxidavtrycket av utombordssegmentet i det högre hästkraftsintervallet “, säger Myron Mahendra, VD för Cimco.

Användningen av diesel i marinindustrin möjliggör bättre prestanda, längre distans på samma mängd bränsle och ökad säkerhet. I motsats till motorer för bilar omfattas inte bensindrivna utombordsmotorer av de stränga miljöbestämmelserna som gäller för dieseldrivna bilar. Därigenom skapas inte incitament att investera i FoU för renare teknik. Detta har lett till att majoriteten använder högt förorenande bensinutombordsmotorer med gammal och ineffektiv teknik. Cimcos dieselutombordsmotor är upp till 42% mer bränsleeffektiva än motsvarande bensinutombordsmotorer och har mycket lägre utsläpp i testmiljö.

Bakgrund:

Europeiska investeringsbanken (”EIB”) är Europeiska unionens långsiktiga låneinstitut, som ägs av dess medlemsstater. Det gör långsiktig finansiering tillgänglig för sund investering för att bidra till EU:s politiska mål. Bara under 2018 gjorde EIB tillgängligt 1,37 miljarder euro i lån till svenska projekt inom olika sektorer, inklusive forskning och utveckling, industri, nära- nollenergibyggnader och telekommunikation.

EIB är Europeiska unionens bank; den enda bank som ägs av och företräder Europeiska unionens medlemsstaters intressen. Den jobbar nära andra EU-institutioner för att genomföra EU:s politik och är världens största multilaterala låntagare och långivare. EIB tillhandahåller finansiering och expertis för hållbara investeringsprojekt som bidrar till EU:s politiska mål. Mer än 90% av dess verksamhet finns i Europa.

Cimco Marine AB (publ) grundades 2012 och är ett svenskt bolag som har utvecklat OXE Diesel: den första funktionella dieselutombordaren ("utanför båten") för båtar, avsedd att ersätta traditionella och mer förorenande bensinmotorbåtar som finns på marknaden. Cimcos patenterade dieselmotorer överträffar konkurrerande bensinmotorer i prestanda, bränsleeffektivitet och utsläpp. Det är den enda aktören på marknaden med en livskraftig dieselutombordsmotor för tunga marina applikationer och drar nytta av regelbundet tryck för användningen av sådana dieselmotorer i marina tillämpningar. Cimco är baserat i Ängleholm (Sverige) och är noterat på Nasdaq First North.

Diesel representerar det säkraste bränslealternativet för tunga marina applikationer på grund av dess lägre explosionsrisk och bredare utbud. Om diesel är ett ledigt alternativ på den relevanta marknaden måste all NATO-utrustning drivas på diesel sedan 2015.

Detta avtal har möjliggjorts tack vare stöd från Europeiska investeringsfonden (EFSI). EFSI är pelaren till investeringsplanen för Europa, känd som Junckerplanen. Dess stöd ökar EIB-gruppens kapacitet att finansiera investeringsprojekt som, i linje med Junckerplanens kriterier, främjar EU:s konkurrenskraft och skapar nya arbetstillfällen. Junckerplanen fokuserar på att öka investeringarna för att generera jobb och tillväxt genom att göra smartare användning av nya och befintliga finansiella resurser, avlägsna hinder för investeringar och tillhandahålla synlighet och tekniskt stöd till investeringsprojekt.

EFSI ger första förlustgarantier som gör det möjligt för EIB att investera i fler projekt som ofta medför större risker. De projekt och avtal som godkänts för finansiering inom EFSI förväntas mobilisera 408,4 miljarder euro i investeringar. Planen stöder för närvarande 952 000 små och medelstora företag i de 28 medlemsstaterna. Mer information om resultaten från investeringsplanen för Europa finns tillgängligt här.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juli 2019, kl. 13.30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.