Irisitys styrelse har beslutat om en riktad nyemission om ca  25 miljoner kronor villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Pressrelease

Av: Irisity AB

Irisitys styrelse har beslutat om en riktad nyemission om ca  25 miljoner kronor villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Publicerad: 9 nov 2018 09:07

Uppdaterad: 9 nov 2018 09:08

Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om 1 448 914 aktier till en teckningskurs om 17,5 kronor per aktier (”Nyemissionen”) vilket innebär att Bolaget tillförs 25 356 000 kronor före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuildingförfarande och motsvarar en rabatt om 13,8% mot stängningskursen den 8 november 2018.

Aktier i Nyemissionen har tecknats av ett flertal nordiska internationella institutionella samt privata investerare och vissa större aktieägare i Bolaget.

Emissionsbeslutet av Bolagets styrelse är villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma. Bolaget kallar per dagens datum till bolagsstämma att avhållas 29 november 2018 enligt särskilt pressmeddelande samt kallelse.

Vissa av Bolagets befintliga aktieägare, vilka tillsammans representerar cirka 40% av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för godkännande av Nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets utveckling och accelerera dess tillväxt, bland annat genom förstärkning av organisationen genom rekrytering av personal vilket kan ske såväl genom nyanställningar som genom förvärv av bolag med eftersökt kompetens och därvid öka Bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 9 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Irisity efter Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 1 448 914 från 16 126 430 till 17 575 344 och aktiekapitalet ökar med 130 222,29 kronor från 1 451 378,70 kronor till 1 581 600,99 kronor.

I samband med Nyemissionen har Bolaget engagerat Skandinaviska Enskilda Banken som Bookrunners, samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08:30 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 CET on November 9, 2018.

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Följande bilagor finns för nedladdning: